fbpx

เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง

ไร่ออแกนิค3minutesfood

หลายๆคนคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่พอเพียง ประหยัด อดออม เท่านั้น แต่เศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตประจำวัน อย่างเช่นบริษัท 3minutesfood ของเราที่ได้นำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำไร่ออแกนิค นั้นเอง

เศรษฐกิจพอเพียงมีปรัชญาว่าอย่างไร

เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

เศรษฐกิจพอเพียงของ 3minutesfood

3minutesfood ได้นำหลักคำสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด้านการเกษตรและการทำธุระกิจ ด้านการเกษตรทาง 3minutesfood ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำไร่ออแกนิค 3minutesfood โดยการทำโคก เป็นการนำดินที่ใช้ในการขุดเพื่อทำหนอง นำมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย สำหรับการเกษตร ไม่ว่าจะปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ตามศาสตร์พระราชา โดยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกต้นไม้ 5 ระดับ คือ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน และ พืชหัว จะทำให้พื้นที่เพาะปลูกนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ ระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติต่าง ๆจะเกื้อกูลกัน ก่อให้เกิดผลิตผลพืชผักจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างยั่งยืน ทางไร่มีการขุดหนอง เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำในหน้าแล้ง หรือใช้เมื่อยามจำเป็น หรือเมื่อมีภัยน้ำท่วม เราก็สามารถกักเก็บน้ำไว้ในหนองที่เราขุดขึ้นมาได้ และเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของปลา สร้างระบบนิเวศน์ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ไร่ได้ทำการทำนาขึ้นโดยการทำคันนา ต้องยกหัวคันนาให้กว้าง และสูง เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำไว้ในนา และเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์มีชีวิต หัวคันนาต้องมีความกว้างพอที่จะสามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้รากมีการยึดเหนี่ยวคันนา และทางไร่ได้ทำการปลูกผักออแกนิคขึ้น โดยการปลูกแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก การทำไร่ออแกนิคขึ้นไม่ได้ทำขึ้นแค่เพียงขายหรือการทำธุระกิจแต่การทำไร่ครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อนำผลผลิตมากินเองภายในไร่หรือครอบครัว และแบ่งออกไปขายเพื่อสร้างรายได้

ไร่ออแกนิค3minutesfood

 เศรษฐกิจพอเพียงให้อะไรกับ 3minutesfood

เศรษฐกิจพอเพียงให้หลาย ๆอย่างกับเราทั้งความรู้ที่มอบให้เราได้นำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอนให้เรานั้นรู้จักคำว่าพอเพียงในหลาย ๆรูปแบบ การนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆนั้นยิ่งทำให้เราได้เรียนรู้และได้เข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง การที่เราทำบริษัทหลาย ๆคนอาจจะมองว่าเรามีทุกอย่างอยู่แล้วแต่ผิดค่ะ การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานคือการทำให้เราภูมิใจในสิ่งที่มีอยู่และเศรษฐกิจพอเพียงได้เข้ามาสร้างให้เรามากขึ้นในแบบของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *