บริษัท ทรี-มินิทส์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน รวมถึงตัวแทนของบริษัท จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง โดยเฉพาะเจาะจง โดยอ้อม โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง รวมไปถึง ความผิดพลาด การละเว้น ข้อบกพร่อง การหยุดชะงัก ความไม่สมบูรณ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานการให้บริการไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม