fbpx

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)แนะงด ลด เลื่อนเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา พร้อมออกแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนป้องกันโควิด-19

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)แนะงด ลด เลื่อนเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา พร้อมออกแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนป้องกันโควิด-19

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)แนะงด ลด เลื่อนเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา พร้อมออกแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนป้องกันโควิด-19

หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดงานบุญ งานมงคลสมรส งานศพ มีวิธีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร ภายใต้ พ.ร.ก ฉุกเฉิน

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนั้นและในประเทศไทยก็ได้มีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน ทำให้กระทรวงวัฒนธรรมมีการประเมินสถานการณ์และเห็นว่า การจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก อาจเกิดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงกำหนดให้มี “แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)” โดยมีเนื้อหา ดังนี้

  1. งดหรือเลื่อนการจัดงานเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ ที่เป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก
  2. กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ไม่สามารถงดหรือเลื่อนการจัดงานนั้น ๆ ได้ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ ให้ปฏิบัติโดยไม่ขัดต่อประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนด ดังนี้ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พร้อมทั้งมาตรการที่รัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดและประกาศขององค์การทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรองหรือหน่วยงานของรัฐที่กำกับ

แนวทางการปฏิบัติทั่วไป

ผู้จัดงาน”  ต้องแจ้งเจ้าพนักงานหรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้กำกับและดูแลในพื้นที่ ต้องระบุข้อความบัตรเชิญร่วมงานว่า “ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วยและหากมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ ให้งดการมาร่วมงานโดยเด็ดขาด” ต้องจัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน หากตรวจพบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา แนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันที งดจัดงานเลี้ยงทุกประเภท งดการแสดง ดนตรี มหรสพหรือเต้นรำทุกชนิด เป็นต้น

ผู้ร่วมงาน” ต้องแต่งกายให้มิดชิดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า มีแอลกอฮอล์เจล โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงาน ต้องเว้นระยะห่างการนั่งหรือยืนระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจล        น้ำสะอาดหรือสบู่เหลว งดเข้าร่วมงานหากมีอาการป่วย เช่น ตัวร้อน ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเนื้อปวดตัว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากและให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เป็นต้น

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)แนะงด ลด เลื่อนเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา พร้อมออกแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนป้องกันโควิด-19

แนวทางการปฏิบัติเป็นการเฉพาะ

1.งานมงคลสมรส  นอกจากผู้จัดงานและผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นแล้ว ยังต้องจำกัดจำนวนคนรดน้ำสังข์ ให้น้อยที่สุด เช่น บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่หรือแขกผู้ใหญ่เท่านั้นและต้องจัดแถวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๒ เมตร งดพิธีแห่ขันหมาก ให้งดหรือเลื่อนจัดงานเลี้ยงฉลองทุกประเภท

  1. งานพิธีการศพ นอกจากผู้จัดงานและผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นแล้ว ต้องลดจำนวนวันสวดพระอภิธรรมศพให้น้อยที่สุดและใช้เวลาสวดให้น้อยที่สุด ต้องจัดอาสนะสงฆ์ ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า ๑ – ๒ เมตร ต้องจัดเก้าอี้นั่งสำหรับแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรมหรือร่วมฌาปนกิจศพ ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

ต้องจำกัดจำนวนคนร่วมพิธีแห่ศพเวียนเมรุให้น้อยที่สุดและให้ตั้งแถวตอนลึกต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ต้องจัดแถวระยะห่างระหว่างผู้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร  ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากเป็นกรณีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องปฏิบัติตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี หากเป็นกรณีศาสนาอิสลาม ส่วนศาสนาอื่นให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำแนะนำขององค์การทางศาสนานั้น ๆ

วันสำคัญทางศาสนาหรืองานบุญ ขอให้งดการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาสนสถาน โดยให้ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์แทน เช่น การฟังธรรมะออนไลน์ งดการใช้มือหยิบข้าวใส่บาตรพระภิกษุ

เทศกาลไหว้บรรพบุรุษ (เชงเม้ง) ขอให้งดการเดินทางไปกราบไหว้บรรพบุรุษ ณ สุสาน (ฮวงซุ้ย) โดยให้จัดพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษที่บ้านแทน งดการรวมญาติ

เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ในปีนี้ ขอให้งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา หากต้องการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่หรือแสดงความกตัญญูกตเวทีหรือแสดงความปรารถนาดีต่อกัน เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ควรใช้การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์  งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเด็ดขาด เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ให้ปฏิบัติเฉพาะภายในครอบครัวเท่านั้น โดยมีกิจกรรม ดังนี้ สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน รดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ที่บ้านโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของญาติผู้ใหญ่ ที่สูงอายุ และทำความสะอาดบ้านเรือน โดยสมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

การจัดงานเลี้ยงทำบุญในสถานการณ์ ภายใต้ พ.ร.ก ฉุกเฉิน

จากประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงทำบุญในช่วงสถานการณ์ที่มีไวรัสแพร่ระบาดในช่วงนี้ ขอให้งดหรือเลื่อนงานเลี้ยงทำบุญออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หากมีความจำเป็นที่ไม่อาจเลื่อนหรืองดได้ สามารถจัดได้โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด เช่นจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้มาร่วมงาน มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ในงาน มีการจัดที่นั่งหรือจัดพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่าง  1-2 เมตร โดยต้องมีการแจ้งเจ้าพนักงานหน่วยงานทางปกครองในท้องที่ที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ เกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค เจ้าภาพต้องแจ้งกับแขกที่มาร่วมงานให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลา หากใครมีอาการที่ไม่สบาย ตัวร้อน มีการไอหรือมีประวัติในการใกล้ชิดหรือเดินทางไปยังสถานที่ที่มีผู้ป่วย COVID-19 ไปควรงดการมาร่วมงานและควรไปพบแพทย์โดยด่วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าภาพและแขกผู้มาร่วมงาน ตามที่ทางรัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก ฉุกเฉิน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 อ้างอิง

ส่งความห่วงใยถึงทุกท่านจาก 3minutesfood ให้ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไปพร้อมกัน

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเอาใจช่วยคนไทยทุกท่านให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล พนักงานเก็บขยะ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เสียสละตัวเองอย่างหนักในการทำงานเพื่อเฝ้าระวัง รักษาและป้องกันการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เราขอภาวนาให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปพร้อมกันชนโดยเร็ว เพื่อที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติ พบปะเพื่อนฝูง ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักอีกครั้งนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *