fbpx

นโยบายการใช้พลังงานทดแทน

  • โครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ทดแทนการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เพื่อก้าวไปสู่โลกอนาคตที่ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *