fbpx

Daily Archives: May 30, 2024

การเลือกวันและเวลาในการจัดพิธีสงฆ์

การจัดพิธีสงฆ์มีบทบาทสำคัญในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การปฏิบัติพิธีสงฆ์นั้นไม่ได้เพียงแต่เป็นการบูชาพระรัตนตรัย แต่ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและเสริมสร้างความเชื่อในชีวิตประจำวันของคนไทย ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงสมัยสุโขทัย รัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช งานจัดพิธีสงฆ์ที่สำคัญเช่น พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบังสุกุล และพิธีสวดมนต์ ทำให้ความเชื่อทางพุทธศาสนาเป็นรากฐานของสังคมไทย  ด้านศาสนา การจัดพิธีสงฆ์เป็นการบูชาพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม [...]