3minutesfood เชื่อมั่นในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

      3minutesfood มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน จึงเน้นให้ความสำคัญเรื่องการดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ การรักษาและการเพิ่มทรัพยากรคืนสู่ธรรมชาติ ตั้งแต่ต้นน้ำ อันได้แก่ ดิน น้ำ และป่า รวมถึงการปกป้องระบบนิเวศ เพิ่มความหลากหลายและความสมดุลทางชีวภาพ ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิต

บริษัทฯ จึงได้ทำโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะทำกิจกรรมดีๆ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเร่งเพิ่มทรัพยากรคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน                3minutesfood เชื่อว่าการทำธุรกิจอย่างมีคุณค่า ต้องรับผิดชอบต่อสังคม และ รักษาสิ่งแวดล้อม จึงตั้งใจทำโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 7 ข้อ และทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม สนับสนุนชุมชน กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม สร้างความเข้มแข็งในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และคืนทรัพยากรสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

3minutesfood กำหนด 7 นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท โดยมีโครงการสำคัญต่างๆ ดังนี้

นโยบายเพิ่มทรัพยากรคืนสู่ธรรมชาติ

Farmer man holding compost with worms - Main focus on left hand

นโยบายกำจัดขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ

นโยบายพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตในชุมชน

1582625877684

นโยบายดูแลรักษาแหล่งน้ำ

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ (1)

นโยบายการใช้พลังงานทดแทน

Rubbish bins for different garbage - plastic, empty bottles, newspaper, magazine paper and general waste.

นโยบายปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นและพัฒนาส่งเสริมนโยบายสิ่งแวดล้อม

เราจะไม่หยุดทำและจะยืนหยัดที่จะส่งเสริมการักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและพร้อมส่งต่อนวัตกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมคืนสู่ชุมชน เพื่อส่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป